Kretschmar, Gustav Ferdinand

Jurist

PND: 116524588

Links

Veranstaltungen

# Semester Veranstaltung Grad Funktion
1. SS 1875 Römischer Civilprocess D. jur.
2. SS 1875 Geschichte des röm. Criminalprocesses D. jur.
3. SS 1875 Pandektenpracticum D. jur.