Häntzschel, Friedrich Esaias

Jurist, Advokat

Links

Quellen

Veranstaltungen

# Semester Veranstaltung Grad Funktion
1. SS 1827 Handelsrecht, (incl. Wechselrecht, excl. Seerecht) J. U. B.
2. SS 1827 über völker- und privatrechtliche Grundsätze des Seerechts J. U. B.